hosting: Hunet
img_up/1611/bannerc96814ea.gif
  cikkekfotók        
kultúra [könyv]  2010. június 16. szerda   13:21
nincsen hozzászólás

szerző: Toki
Újdonságok a Gondolat Kiadótól
Gondolat Kiadó

  Németh Pál: Az iszlám
  Vallásközi párbeszéd
  

  Alláhu akbar! (Isten a legnagyobb!). Ha a keleti ember a Nyugat érdeklődésének bármely megnyilatkozásával találkozik, akkor az mindig bizalmatlanságot, szemérmes tartózkodást, vagy konkrét félelmekkel átitatott aggodalmat, elzárkózást vált ki belőle. A kíváncsiskodás zavarja a keleti ember szemérmességét, s legszemélyesebb világának megsértését látja benne. A könyv amellett, hogy alaposan, ugyanakkor közérthetően és szórakoztatóan bevezet az iszlám vallási alapjaiba és filozófiai mélységeibe, tárgyalja az iszlám vallási gyakorlatot is (fonetikus átírással segítve az aktuális szövegek megértését, kiejtését). A kötet második része a magyar iszlámkutatás nagy alakjait (Vámbéry Ármin, Goldziher Ignác, Germanus Gyula) mutatja be.
  
  Ajánljuk mindenkinek, aki érdeklődik más kultúrák iránt, és szeretne átfogó képet kapni az iszlámról, megismerni és megérteni annak lényegét és rendszerét.
  
  
  
  Luhmann, Niklas: Ökológiai kommunikáció
  
  Fordította Brunczel Balázs
  
  A modern társadalom átfogó elméletét tárgyaló, rendkívül absztrakt teoretikus munkái mellett Luhmann önálló írásokat szentelt néhány, társadalmunkat érintő aktuális problémának is. E törekvés egyik eredménye az Ökológiai kommunikáció című munka, melynek megszületését Luhmann ama meggyőződése motiválta, hogy a modern társadalom megfelelő szociológiai elméletének hiányában az ökológiai kihívásokról szóló tudományos, politikai vagy etikai diszkussziók nem képesek sem adekvátan leírni a társadalom és ökológiai környezete kapcsolatát, sem pedig kivitelezhető megoldásokat kidolgozni. A könyv ennek megfelelően Luhmann legfontosabb elméleti megállapításainak rövid összefoglalásával kezdődik, majd pedig azt vizsgálja, hogy a modern társadalom egyes funkcionális részrendszerei, mint a gazdaság, a jog, a tudomány, a politika, a vallás vagy az oktatás, hogyan képesek reagálni az ökológiai kihívásokra. Luhmann felettébb szkeptikus a tekintetben, hogy akár ezek a részrendszerek, akár pedig az egyéb formálódó lehetőségek, mint a társadalmi mozgalmak, az ökológiai tudatosság vagy a környezeti etika, képesek lennének működőképes válaszokat kínálni napjaink ökológiai problémáira.
  
  A könyvet a kortárs szociológia, politológia, filozófia és média tanulmányozóinak, valamint mindazoknak ajánljuk, akik figyelemmel kísérik korunk globális problémáit.
  
  
  
  Padisák Mihály: Félszáz év a mikrofon előtt
  
  Padisák Mihály 100 történetben olvasmányosan megírt pályarajza felöleli rádiós pályafutását, melyben volt országjáról riporter, irodalmi, honismereti, tehetségkutató műsorok szerkesztője, rádiódramaturg, kitalálta és meghonosította a vetélkedő műfaját, sok mai nagy művészt indított el ifjan útjára, és rádióhallgatók millióinak szerzett gondolkodásra és cselekvésre késztető élményeket a Miska bácsi levelesládájával. Könyvében bepillantást nyújt a Magyar Rádió életébe, a műsorkészítésbe, felvillannak a kor jeles művészeihez és kedves hallgatóihoz fűződő kapcsolatai. A könyv megjelenése szülinapi köszöntés is az egykori levelezőktől, a júniusban 80 éves Miska bácsinak.
  
  
  Fiziker Róbert: Habsburg kontra Hitler
  
  A két világháború közötti Ausztriában az anschluss kérdése folyamatosan napirenden volt. Miközben 1918. november 12-én az új osztrák köztársaság önmagát a Német Birodalom alkotórészének nyilvánította, néhány száz méterrel arrébb, az Operánál egy kis csoport a Habsburgok fekete-sárga zászlaját tűzte ki. A huszadik századi nagynémet egység megakadályozását a hivatásrendi rezsim mellett a következetesen náciellenes és az osztrák államiságot igenlő legitimisták emelték a misszió szintjére. Jelmondatuk így hangzott: Aki meg akarja menteni Ausztriát, annak H-t H-val kell legyőznie. H-t, azaz Hitlert, H-val, azaz a Habsburgok restaurációjával osztrák, esetleg osztrák és magyar területen. A királypárti propaganda és a Habsburg-mítosz állami szintű felelevenítése a kormány belpolitikai megerősödését és az ország külpolitikai elszigetelődését eredményezte. Bár a reálpolitikai megfontolások végül nem engedték érvényre jutni ezt a látens tradicionalizmust, a monarchisták tevékenységének is köszönhető, hogy a Németországtól történő elválás a háború végén magától értetődőnek számított.
  
  A könyv izgalmas olvasmány minden, a 20. századi európai történelem, a jog- és politikatörténet iránt érdeklődő olvasó számára.
  
  
  Médiajártasság I.
  Szöveggyűjtemény

  
  Szerkesztette Donaldo Macedo és Shirley R. Steinberg
  
  Kommunikációpolitika médiaszabályozás

  
  A médiajártasság (Media Literacy) viszonylag új területe a média- és kommunikációtudománynak: célja, hogy elősegítse a médiafogyasztás kultúráját, segítsen kialakítani a fogyasztókban a média értelmezésének képességét. Támogatja a kritikai gondolkodást és az önelemzést, ráébresztve a diákokat és fogyasztókat arra, hogy mindennapi döntéseinket nem szükségképpen szabadon és ésszerűen hozzuk. Segítségével megértjük, hogy cselekvőképességünket szociális, kulturális és politikai erők befolyásolják. Ebben a közegben a média-jártasság azokat az utakat és módokat elemzi, amelyek kódolt formában érzelmi és testi elkötelezettségeinket tartalmazzák, ily módon járulva hozzá a vágyak és hangulatok teremtéséhez, mindahhoz, amit Noam Chomsky híres kifejezésével a beleegyezés termelésé-nek nevezünk.
  
  A kötetet a médiatudomány, szociológia és politikatudomány iránt érdeklődőknek ajánljuk.
  
  Az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet és a Gondolat Kiadó közös kiadványa
  
  
  Duló Károly: Párhuzamok
  
  A filozófia, a tudomány- és kultúrtörténet, valamint a művészettörténet területein egyaránt otthonosan mozgó esszé szerzője azt a kérdést járja körül, hogy mennyiben segítenek az analógiák és párhuzamok a világ megismerésében. Érvelése szerint a legkülönbözőbb dolgok között felismert párhuzamok léte otthonosabbá teszi világunkat, s az analógiák mind a mindennapi életben, mind pedig a tudományban komoly segítséget jelentenek, de előfordulhat, hogy tévútra terelik a gondolkodást. Alapvető tehát az, hogy el tudjuk különíteni a lényegi azonosságokat a felszínes hasonlóságoktól.
  A kötetet filozófia, a tudomány- és kultúrtörténet iránt érdeklődők figyelmébe ajánljuk.
  
  Steiger Kornél: Tanulmányok az antik görög filozófiáról
  
  Electa
  
  A kötet Steiger Kornél filozófiatörténész legjelentősebb tanulmányait tartalmazza. Az írások egy része korábban megjelent folyóiratcikk vagy könyvfejezet, más része itt olvasható első ízben magyar nyelven. A tanulmányok legfőbb vonulatát az antik görög filozófia kezdeteire, a preszókratikusok gondolkodásmódjának tisztázására irányuló vizsgálódások jelentik, valamint az a mód, ahogy e korai hagyományt a későbbi filozófiai diszkurzus (különösen Arisztotelész) átformálta. Az írások másik súlypontja Platón, Arisztotelész és a hellénisztikus korszak, ezen belül is a sztoikusok filozófiája.
  Az itt olvasható szövegek átfogó képet nyújtanak az antik görög filozófiát foglalkoztató legfontosabb kérdésekről, valamint a görög filozófia hagyományozódásának alapvető problémáiról. Nagy erényük a szerző írásaira jellemző problémaérzékenység, a kérlelhetetlen lo- gikával végigvitt érvelés, a mellébeszélés tel-jes hiánya és a világos kifejtésmódra való törekvés.
  A könyvet a görög filozófia iránt érdeklődőknek, a filozófia és a görög-latin nyelv oktatóinak és hallgatóinak ajánljuk.
  
  
  Médiapolitikai szöveggyűjtemény
  Szerkesztette Polyák Gábor

  
  Kommunikációpolitika médiaszabályozás
  

  A médiatudomány egyik legkevésbé körüljárt területe a médiapolitika. A médiapolitika fogalmának, rendszerének, céljainak tisztázása nemcsak elméleti oldalról szükséges; hiánya azt is megakadályozza, hogy a napi (párt)politikai, szabályozói gyakorlatban születő, médiapolitikainak szánt döntéseket objektív szempontok alapján értékeljük. A kötetben összegyűjtött tanulmányok abból a feltevésből kiindulva, hogy a médiapolitika nem azonos a (párt)politikai érdekeknek a média működésében való érvényesítésével (a médiapolitizálással) kísérletet tesznek a médiapolitika fogalmának elméletileg is megalapozott meghatározására, a médiapolitikai fejlődési irányok bemutatására, valamint az alapvető médiapolitikai célok azonosítására. E tanulmányok a kommunikációs és médiatudományi képzéseket lényeges új ismeretekkel bővítik, de az oktatók és a hallgatók mellett a médiapolitikai döntéshozók is útmutatást kaphatnak belőlük a médiarendszert érintő alapvető kérdésekben.
  
  A könyvet a médiatudomány, a szociológia és a politikatudomány, valamint a közéleti kérdések iránt érdeklődőknek egyaránt ajánljuk.
  
  Az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet és a Gondolat Kiadó közös kiadványa
  
  
  A város láthatatlan mintázata - Pécs városa mint az emlékezet helye
  Szerkesztette Havasréti József, K. Horváth Zsolt és Szijártó Zsolt
  
  Tanulmányok
  

  A tanulmánykötet egy kutatószeminárium ötletéből született, melynek célja az volt, hogy olyan Pécs városával kapcsolatba hozható a szó konkrét és absztrakt értelmében vett helyeket próbáljunk meg felkutatni, melyek meghatározzák, kifejezik a pécsieknek a városhoz való viszonyát. Ilyenek például a város jól ismert, jelképesnek tekinthető, egyes történeti, művészet- és építészettörténeti korszakait leképező épületek, műemlékek. De ilyenek az olyan kevésbé látható, vagy egyenesen láthatatlan, absztrakt helyek is, melyek látens módon mégis döntőek lehetnek a Pécsről alkotott kép létrehozásában. A célkitűzés megfogalmazásában szerepet játszottak a kortárs francia és német történelem- és irodalomtudomány, városantropológia és kultúrakutatás metszéspontjában elhelyezkedő irányzatok és teljesítmények is, melyek a tárgyiasult forma és a láthatatlan jelentés összekapcsolásával igyekeznek rámutatni egy adott vizsgálati lépték sajátosságaira.
  
  
  Ferenczi Attila: Vergilius harmadik évezrede
  
  Electa
  
  20. század végére az Aeneis az újraolvasás és az átértelmezés szimbólumává vált. Világirodalmi klasszikus szöveg olvasatai ritkán változnak akkorát és olyan hirtelen, mint Vergilius eposza esetében történt ez a második világháború után, és az is ritkán mutatkozik meg ilyen egyértelműséggel, mi vezetett az újraértelmezés kényszeréhez. A 21. század elején az eposz még mindig őrzi szimbolikus erejét, de tudományképünk átformálódása nyomán ez az erő egyre inkább abban a késztetésben nyilvánul meg, hogy még a legtöbbet olvasott és elemzett műveket, így Vergilius eposzát is más szemmel olvassuk újra. Az Aeneis olvasása megajándékozza elemzőit azzal az érzéssel, hogy a tengernyi vele kapcsolatban született szöveg ellenére beláthatatlanul sok és fontos téma vár még megfogalmazásra. A könyv azzal a folyamattal ismerteti meg olvasóit, amely során kialakultak a történetének harmadik évezredét kezdő klasszikus mű értelmezésének keretei, és ezekben a keretekben vizsgálja meg az eposz néhány jól ismert részletét. A szerző külön fejezetekben tárgyalja a nagy történelmi jóslatok beágyazottságát a hősi történetbe, a többértelműség különböző változatait és a vergiliusi történelem-reprezentáció ellentmondásait.
  
  Ferenczi Attila kötete mely amellett, hogy bemutatja az Aeneis-kutatás legújabb eredményeit, élvezetes olvasmány is száz év óta az első magyar nyelvű Vergilius-monográfia. A könyvet minden, az antik irodalom, valamint a kortárs irodalomtudomány és hermeneutika iránt érdeklődő olvasónak ajánljuk
  
  
  Rosenfeld, Alvin H.: Kettős halál - Gondolatok a holokauszt-irodalomról
  
  Fordította Peremiczky Szilvia
  
  Az Indianai Egyetem professor emeritusa által írt kötet a mai napig az egyetlen összefoglaló jellegű munka a holokauszt irodalmáról. A munka nem törekszik a holokauszt teljes irodalomtörtének bemutatására; a fő célja az, hogy értelmezzen. Mi az a holokauszt-irodalom? Beszélhetünk-e ilyen kategóriáról? Hogyan képes a próza, a költészet és a dráma nyelve megbirkózni a feladattal, ami nem kevesebb, mint a soáról műalkotást írni, ami sokak szerint lehetetlen? Lehetséges-e irodalommá formálni a holokausztot, ha igen, miként lehet ezt úgy megtenni, hogy ne váljon puszta absztrakcióvá, ami elszakad a történelemtől? Amennyiben a vállalkozás lehetetlen, akkor ennek erkölcsi vagy gyakorlati okai vannak? Miben különbözik a túlélők által írt holokauszt-irodalom, és miben különbözik azoké, akiket közvetve vagy közvetlenül nem érintett a soá?
  
  A szerző az e kérdésekre adható válaszokat mutatja be, többek között Paul Celan és Nelly Sachs, Elie Wiesel és André Schwarz-Bart, Rolf Hochhuth és Peter Weiss, William Styron és Sylvia Plath műveit vizsgálva. Az általa kialakított értelmezési keretek alkalmasak arra is, hogy például Kertész Imre vagy Radnóti Miklós munkásságát is új megvilágításba helyezzük.
  
  A kötetet a 20. századi magyar- és világirodalom kedvelőinek ajánljuk.
  
  
  Gyekiczky Tamás: A mediációról avagy a polgári és kereskedelmi jogviták bíróságon kívüli rendezésének lehetőségéről

  
  A monográfia a magyar polgári eljárásjog egyik legmostohábban kezelt jogintézményét, a mediációt tárgyalja, oly módon, hogy feldolgozza a magyar jogtudományban rendszeres viszonyítási pontként kezelt Németország vonatkozó szabályozását. A könyv tematikailag három, jól elkülöníthető részre épül: a magyar jogi szabályozásra, a rendszer bemutatására és a német jogi szabályozásra. A könyv a szerző szándéka szerint segítséget nyújt a mediációs rendszer hazai átgondolásához azzal, hogy egy működő mintát bemutatva tisztázza az alapproblémákat és a megkerülhetetlennek tűnő szabályozási kérdéseket.
  
  A kötetet ajánljuk a jogtudomány tanulmányozóinak, jogalkotóknak és gyakorló jogászoknak egyaránt.
  
  
  Reybrouck, David van: A járvány
  Fordította Bérczes Tibor
  
  David van Reybrouck régészettel foglalkozó doktori dolgozatát írja, amikor véletlenül kezébe kerül egy könyv, amelyben egy különös plágiumvádról olvas. Elhatározza, hogy kideríti, valóban Eugéne Marais dél-afrikai amatőr természettudós és költő írása alapján született-e az eddigi egyetlen belga Nobel-díjas író, Maurice Maeterlinck könyve a termeszekről. Kutató munkája során megismerkedik az egykor roppant népszerű, de ma inkább csak színpadi szerzőként ismert Maeterlinck írói pályafutásával, amelyben egy idő után a pénz legalább olyan fontos ihletforrás volt, mint a választott tárgy iránti kíváncsiság. Elemezni kezdi, hogyan és miért izgatta a társadalom működésével foglalkozó filozófusokat és írókat a rovarok világa már az ókortól fogva, és egyre kíváncsibb lesz a különös sorsú Marais élettörténetére és személyiségére.
  
  Hogy megismerje Marais életének színtereit és a még fellelhető forrásokat, Dél-Afrikába utazik. Ezzel kilép a könyv- és levéltárak világából, és belép az apartheid utáni ország valóságába, ahol az igazság kiderítése még az esetleges plágium-ügynél is nehezebb feladat. Mind földrajzi, mind szellemi értelemben egyre beljebb hatol Dél-Afrika sűrűjébe, és az addig politikailag mindig korrekten gondolkodó szerző egyszer csak azon kapja magát, hogy különös megértés támad benne a számára teljesen elfogadhatatlan nézeteket valló rasszista búrok iránt. Rájön, hogy ezek az emberek az adott, történetileg kialakult kulturális kontextusban bár borzasztóan, de teljesen logikusan gondolkodnak, és ezen csak akkor lehet változtatni, ha ennek tudatában vagyunk, és megértéssel közeledünk feléjük. E felismerés, illetve ennek leírása talán még az izgalmasan alakuló plágium-történetnél is érdekesebb és fontosabb lesz David van Reybrouck és az olvasó számára.
  
  A könyv élvezetes tudománytörténeti olvasmány, mely izgalmasan ötvöződik a krimi és az útleírás műfajával.
  
  
  Géczi János: Sajtó, kép, neveléstörténet
  Tanulmányok
  
  Iskolakultúra könyvek
  

  Géczi János, az Iskolakultúra főszerkesztője sorra veszi a magyarországi pedagógiai szakmódszertani folyóiratokat a 1920. századtól a rendszerváltásig. Tárgyalásának szempontjai, súlyponti kérdései: a szaksajtó és a neveléstudomány kapcsolata, a pedagógiai folyóiratok az aktuális társadalmi berendezkedésben, a szo-cialista gyermekfelfogás, a túlkorosok és a felnőttek oktatásának kérdései, megszűnő, átalakuló szakfolyóiratok, az ikonológia-ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya.
  
  
  A lélek eredete: Bevezetés az evolúciós pszichológiába
  Szerkesztette Bereczkei Tamás és Paál Tünde
  
  Kognitív szeminárium
  
  A könyv célja, hogy alapfokú, szisztematikus áttekintést nyújtson az emberi viselkedés és gondolkodás evolúciós összetevőiről, mozgatórugóiról. Ebben a tárgyban magyar nyelven már jelentek meg tankönyvek, továbbá ismeretterjesztő, népszerűsítő kiadványok, de még nincsen olyan átfogó, rendszerezett tudást kínáló monográfia, amely egyszersmind közérthető nyelven íródott. A könyv a következő főbb fejezetekből áll: Az evolúciós gondolkodás térhódítása a pszichológiában; Evolúciós mechanizmusok. Az emberi faj története; Az emberi elme eredete; Megismerés, gondolkodás, érzelmek; Csoport és egyén; Önzetlenség, együttműködés; Agresszió, vetélkedés; Szexualitás; Párválasztás; Szülő-gyerek kapcsolatok; Fejlődés, szocializáció; Kultúra.
  
  A könyv egyszerre szeretne szólni az evolúciós pszichológia iránt érdeklődő laikus közönséghez és a pszichológia (illetve más társadalomtudományi szakok) BA hallgatóihoz.
  
  
  Géczi János: Honvágy. A Paradicsomba
  Esszék
  
  A kötet Géczi János költő, író, kultúrhistorikus, esszéista újabb esszéit gyűjti egybe. Az itt olvasható írások az elmúlt másfél évtizedben születtek, s többségük most jelenik meg először kötetben, illetve olvasható egyáltalán magyarul.
  
  Az esszék középpontjában a táj, a kert, illetve az azt szemlélő ember áll. Kiindulópontjuk egy-egy érzéki tapasztalat legyen az egy utazás valamely pillanata, egy kert valamely növénye vagy egy verssor , amely alkalmat ad a szemlélődésre, az önreflexióra, az emberi létezés kisebb és nagyobb kérdéseinek felvetésére. Az írásokat egyfelől ez a nézőpont, vagyis az ember világban való létének minél teljesebb, de mindig szemlélődő átélése, másfelől nyelvi megformáltságuk: egyedi hasonlataik és izgalmas gondolati hálójuk emeli egzisztenciális-filozófiai, sőt, költői szövegekké.
  
  
  Ignotus Pál: Jegyzetek a szabadságról

  Válogatta és szerkesztette: Bozóki András
  
  A könyv az egyik legkiválóbb magyar publicista, Ignotus Pál (1901 Budapest 1978, London) tanulmányainak, karcolatainak, kritikáinak és publicisztikai írásainak eddigi legteljesebb, legátfogóbb összefoglalását adja az 1920-as évek elejétől az 1960-as évek végéig.
  
  Ignotus Pál 1925-től írt a Nyugatba színdarabokról és regényekről, verseskönyvről és drámaírásról, operettről és bohózatról egészen 1930-ig, amikor Osvát Ernő öngyilkossága után Babits Móricz és Fenyő Miksa egyetértésével levette a bécsi emigrációban élő Ignotus nevét a folyóirat fejlécéről. Ignotus ezt nem tudta másként értelmezni, mint a Nyugat progresszív hagyományával való nyílt szakítást. 1929 és 1937 között több mint ötven cikket írt A Tollba, legtermékenyebb időszaka az 192934-es periódus volt. Írok, tehát vitatkozom, említette egyszer, s ez akár írói működésének ars poeticája is lehetne.
  
  
  
  Együttműködés versengés

  Szerkesztette Rab Virág és Deák Anita
  
  Az együttműködés és versengés fontos része az életünknek. Az egyén és a csoport szintjén egyaránt együttműködhetünk vagy versenghetünk egymással. Ahhoz azonban, hogy hosszú távon működjön egy társas kapcsolat, legtöbbször az együttműködés kialakítására és fenntartására van szükség. Milyen feltételek mellett működik a kooperáció, és milyen okok miatt nem? Milyen történelmi tapasztalataink vannak erre vonatkozólag? Hogyan segíthetjük elő egy kapcsolat működését az együttműködés révén? Miért képesek és hajlandóak az együttműködésre egyesek jobban, mások kevésbé?
  
  Ezekre a kérdésekre kereste a választ a 2009 decemberében Pécsett rendezett konferencia, melyet Buda Béla pszichiáter, Gyáni Gábor és Ormos Mária történészek előadásai nyitottak meg. A viták a következő témák köré csoportosultak: az együttműködés biológiai és evolúciós alapjai; nemi különbségek a versengésben; konszenzus és konfliktus a mai magyar társadalomban; nemzetközi együttműködések a 2021. században. A kötetben a biológus, etológus, közgazdász, pszichológus, szociológus és történész előadók és a vitába később bekapcsolódó kutatók esszéi olvashatók.
  
  A kötetet a 20. századi és kortárs történelem, valamint a pszichológia és szociológia iránt érdeklő olvasóknak ajánljuk.
  
  
  Galla Ferenc: Különféle pápai kinevezések, felhatalmazások, megbízások a Magyar Királyság, Erdély és a Hódoltság területéről 15501711 (CVH II/3)
  Kiadja Tusor Péter és Tóth Krisztina
  
  Collectanea Vaticana Hungariae
  
  A kötet a sorozat második olyan tagja, amely a 20. században élt jeles egyháztörténész, Galla Ferenc egy eddig kiadatlan munkáját adja közre. Ebben a szerző az újkori, három részre szakadt Magyarország és Róma kapcsolatait tárja fel vatikáni levéltári források segítségével, amelyeknek rövid tartalmi kivonatait közli magyar, latin, illetve egyes esetekben olasz nyelven, időrendbe rendezve. Minden kivonat végén legtöbbször bőséges hivatkozásjegyzéket találunk az adott ügyre vonatkozó forrásokról, amelyből ráláthatunk egyes ügyek kapcsolódási pontjaira, illetve amelyek a későbbiekben további kutatások alapját képezhetik. A kötet értékét és használhatóságát a kutatás számára az adja, hogy számos eddig publikálatlan forrást; pápai kinevezést, megbízást és felhatalmazást ismertet, különösen a Hódoltság területéről. A tájékozódást személy- és helynévmutató segíti.
  
  
  
  Juhász József: Föderalizmus és nemzeti kérdés
  Az etnoföderalizmus tapasztalatai Közép- és Kelet-Európában

  
  A föderalizmus kérdései manapság nem tartoznak a történetírás és a politológia legkurrensebb témakörei közé. Pedig a közelmúlt olyan eseményei, mint a szocialista szövetségi államok felbomlása, Belgium föderalizálása, vagy éppen a szövetségi rendszerről folyó spanyol, olasz és kanadai viták érdekessé tehetik a témát, az európai integráció jövője szempontjából pedig kifejezetten tanulságosak lehetnek a különféle föderalista elméletek és kísérletek. A szerző a föderalizmus általános jellemzőinek és a nyugati etnoföderális államok sajátosságainak a felvázolása után a közép- és kelet-európai etnoföderalizmus történetének a bemutatására vállalkozik, majd a térség többnemzetiségű szövetségi államainak összehasonlító elemzésére tesz kísérletet.
  
  A kötetet Közép-Európa 20. századi történelme iránt érdeklődő olvasóknak, valamint történészeknek, történészhallgatóknak, jog- és politikatörténészeknek ajánljuk.
  
  
  Krugman, Paul: A liberális lelkiismeret
  Fordította Orosz Ildikó
  
  DEMOS-könyvek

  
  Az egyik legismertebb és legbefolyásosabb amerikai politikai kommentátor (mellesleg a 2008-as közgazdaságtani Nobel-díj kitüntetettje) száz év amerikai történelmét tekinti át, s egy újabb reformkor szükségessége mellett érvel. Programjában az általános egészségügyi biztosítás éppúgy szerepel, mint a jövedelmi egyenlőtlenségek mérséklése és egy olyan új politikai koalíció szükségessége, amely a társadalmat nemcsak igazságosabbá, hanem demokratikusabbá is teszi.
  
  A kötetet a kortárs történelem, politika és politológia iránt érdeklődőknek ajánljuk.
  
  
  F. Romhányi Beatrix: A lelkiek a földiek nélkül nem tarthatók fenn - Pálos gazdálkodás a középkorban
  

  A kötet a középkori gazdaságtörténet egy speciális szeletét, a pálos rend kolostorainak középkori birtokszerkezetét, gazdálkodását és jövedelemtípusait tárgyalja. A munka az egyes pálos kolostorok fennmaradt oklevelei alapján próbálja tisztázni a rend gazdálkodásának rendszerét és összefüggéseit. A szerző egyik legfontosabb új tudományos eredménye annak bizonyítása, hogy a pálos rend a középkorban alapvetően pénzjövedelmeken alapuló gazdálkodásra törekedett. Emellett a külföldi (dalmáciai, itáliai és lengyel) összehasonlító anyag bevonásával rávilágít bizonyos különbségekre is a rend egyes rendtartományai között.
  
  A kötetet ajánljuk minden, a középkori magyar történelem, az egyház- és vallástörténet iránt érdeklődő olvasónak.


Kulcsszavak:
  gondolat kiadó 


Szólj hozzá!
azonosító (nem kötelező):ellenőrző kód:gépeld be ide:

új hozzászólás írása:
 Hozzászólások:
 nincsen hozzászólás


 kapcsolódó linkek: 

Gondolat Kiadó

Gondolat Kiadó Facebook oldal

Gondolat Kiadó blog

 programajánló: 
2018. október 21.
Axel Rudi Pell, The Unity, Chris Bay Budapesten
2018. október 23.
Kataklysm, Hyporcisy a Barba Negra klubban (Barba Negra Music)
Uriah Heep az Akvarium Klubban
 a rovat legfrissebb cikkei: 
Demeter / Haris | Tulajdonság-energia-mezők
Kolozsi Angéla - Punktum!
MORPH Kalmár János ˑ Mata Attila ˑ Szabó Tamás
Gaál József - Vezeklések kora
Tasi Csaba orgona-diplomakoncert
Schallinger-Foidl Artúr orgona-diplomakoncert
Az utóbbi 20 év egyik legkiemelkedőbb gyűjtői teljesítménye látható a Virág Judit Galériában
Agárdy-emlékláncot idén Csernus Mariann Kossuth-díjas művész kapta
Szeryng 100: Baráti Kristóf és Jakub Jakowicz - Bach szonátái és partitái szólóhegedűre
Egy hónap múlva Büszkeség és balítélet a Centrál színházban
Balázs János 30 30 év, 18 koncert
 kiemelt 
Pro-Pain, Don Gatto, Hemlock, Stonedirt a Durerben
  
A legendás NYC hardcore csapat, a Pro-Pain lassan már haza jár hozzánk

Infected Rain + Over My Dawn novemberben a Blue Hell-ben
Avantasia- Moonglow World Tour 2019 - Budapesten is
Death Of Roses European Tour - Tony MacAlpine a Durerben
Kollaps [AU] x UEUM
 friss hozzászólások 

A rock ötven árnyalta - The Dead Daisies (2)
Satyricon, Suicidal Angels (3)
Könyvtárban forgatott klipet az Emma Undressed (1)
Böngésző
rovatok
hírek
fotó
videó
előzetes
beszámoló
interjú
lemezajánló
magazin
kultúra
előadó
napló
alrovat ajánló
asztaltársaság
blog
botrány
dalszöveg
díjátadó
életrajz
építészet
festészet
film
gasztronómia
háttér
internet
kis pipa
médiaművészet
mese
posztumusz
próza
retro
rizikófaktor
skandalum
szobrászat
tévématiné
vers
PlayDome ajánló
PlayDome magazin

Partnerek
Concerto Music
Hammer Concerts
Livesound Productions
VilágVeleje Produkció

Impresszum
Médiaajánlat
Adatvédelem

 címkefelhő
 gary lightbody    chris martin    eredet    petrás jános    szexhead    kelet-nyugat    headbangers ball    deák bill    anne hathaway     anne hathaway    absent distance    tatum    nirvana    black swan    gathering    death in vegas    lucifer    prophets of rage    kataklysm    black spiders    for good    hard charger    abraham lincoln    jim croft    győri andrea éva  

img_up/1611/bannerc96814ea.gif
Copyright 2000-2018 Underground Magazin
Minden jog fenntartva! A lap bármely része csak engedéllyel használható fel!